Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Finland sköter Miljömärkning det praktiska arbetet med att utarbeta kriterier och ge licenser. Kriterierna utarbetas i samråd med experter från näringsliv, miljöorganisationer och myndigheter. Alla som vill har dessutom möjlighet att påverka kriterierna under remisstiden.

Vilka krav ställer Svanen på de som vill bära märket?

Svanen bedömer produktens miljöpåverkan under hela livscykeln, från råvara till avfall. Vi ställer bl.a. krav på energi- och resursförbrukning, utsläppen till luft, vatten och mark från fabriken samt innehållet av miljöfarliga ämnen i produkten. Svanen kan även ställa krav på återvinning och dessutom på kvalitet och funktion.

Vilka produkter kan märkas?

Svanen finns inom de produktområden där vi tror att miljömärkning behövs och gör nytta. Idag miljömärks allt från tvättmedel till möbler och hotelltjänster. Vi kontrollerar att produkterna uppfyller Svanens krav genom tester från oberoende laboratorier, intyg och dokumentation. Dessutom görs kontrollbesök hos företaget.

Hur länge gäller en Svanmärkning?

Märkningen gäller oftast i tre år, därefter höjs kraven successivt och företagen måste ansöka om märket på nytt. Om produkten inte uppfyller kraven dras licensen in. På så sätt ser vi till att hela tiden få fram allt mer miljöanpassade produkter i takt med tekniska framsteg och nya forskarrön.

Läs mer om Svanmärkningen från Miljömärkning Sveriges sidor www.svanen.se 

Svanens kriterier på engelska: www.nordic-ecolabel.org/criteria/product-groups/

Kontakinformation

Om du har frågor om Svanmärkningen i Finland på svenska, kontakta gärna