Rakentaminen

Joutsenmerkin kriteerit varmistavat, että asuintalo, koulu tai päiväkoti on ympäristöystävällinen koko sen elinkaaren ajan – rakennusvaiheesta materiaalien kierrätykseen asti. Talojen lisäksi merkki voidaan myöntää myös monille rakennustuotteille.

Joutsenmerkityiltä rakennuksilta vaaditaan energiatehokkuutta ja niiden on päästävä A-energialuokkaan. Energiaa säästetään myös esimerkiksi energiatehokkailla kodinkoneilla, ja uusiutuvan energian hyödyntämisestä voi kerätä pisteitä hakemukseen. Myös rakentamisessa käytettyjä rakennusmateriaaleja ja kemikaaleja valvotaan: Joutsenmerkityssä talossa tiedetään niin se, millaista on kattotuoleissa käytetty puu kuin se, millaisella laastilla pesuhuoneen kaakelit on kiinnitetty.

Joutsenmerkki takaa sen, että rakennuksessa on hyvä sisäilma sekä ilmanvaihto ja runsaasti päivänvaloa. Vaatimuksia on asetettu myös rakennusprosessille sekä rakentamisen laadunhallinnalle. Siksi Joutsenmerkityssä talossa on terveellistä ja turvallista asua ja oppia.

Joutsenmerkki soveltuu monenlaiseen rakentamiseen

Merkki voidaan myöntää pientaloille, kerrostaloille, koulu- ja päiväkotirakennuksille, kesämökeille tai vapaa-ajan asunnoille, asuintaloiksi luokiteltaville palvelutaloille sekä näiden rakennustyyppien väliaikaisille rakennuksille (moduulit tai väistötilat). Tulevassa kriteeriuudistuksessa tuoteryhmä on laajentumassa myös toimistorakennuksiin.

Joutsenmerkkiä voi rakennukselle hakea joko sen tilaaja tai rakentaja. Luvanhakija varmistaa, että sekä rakennuksen että siinä käytettävien materiaalien kriteerit otetaan huomioon koko rakennushankkeen ajan.

Merkki voidaan myöntää myös korjattavalle rakennukselle. Lisätietoa korjausrakentamisen kriteereistä löytyy täältä.

Joutsenmerkityn talon rakentaminen on prosessi, jossa valvotaan itse rakentamista, käytettyjä rakennusmateriaaleja ja muita rakennukseen tulevia tuotteita (pinta- ym. materiaalit).

Joutsenmerkityissä taloissa voidaan käyttää joko ympäristömerkittyjä rakennusmateriaaleja ja tuotteita (Joutsenmerkittyjä tai EU-ympäristömerkittyjä) tai ns. tarkastettuja materiaaleja ja tuotteita, jotka täyttävät Joutsenmerkin talokriteereissä asetetut vaatimukset (hyväksytty tuote).

Joutsenmerkitty tuote ja Joutsenmerkittyyn rakennukseen hyväksytty tuote ovat eri asioita.

  • Joutsenmerkitty tuote (esim. maali, parketti, rakennuslevy) on täyttänyt omassa tuoteryhmässään Joutsenmerkin vaatimukset.
  • Joutsenmerkittyyn rakennukseen hyväksytty tuote täyttää Joutsenmerkin talokriteereissä kyseiselle materiaalille asetetut vaatimukset. Esimerkiksi eristeet (eivät voi olla Joutsenmerkittyjä, koska Joutsenmerkillä ei kriteereitä eristeille) tai tuotteet, joille valmistaja ei Joutsenmerkkiä ole hakenut, vaikka kriteerit olisivat olemassa.

Joutsenmerkillä on sekä rakentajille että rakennusmateriaalien toimittajille tarkoitettu tietokanta, jossa listataan sekä ympäristömerkityt että tarkastetut rakennustuotteet ja -materiaalit.

Tutustu:

Joutsenmerkillä on sekä rakennusmateriaalien toimittajille että Joutsenmerkittyjen talojen rakentajille tarkoitettu tietokanta, jossa listataan sekä ympäristömerkityt että tarkastetut rakennustuotteet ja -materiaalit.

Joutsenmerkityissä taloissa voidaan käyttää joko ympäristömerkittyjä rakennusmateriaaleja ja tuotteita (Joutsenmerkittyjä tai EU-ympäristömerkittyjä) tai ns. tarkastettuja materiaaleja ja tuotteita, jotka täyttävät Joutsenmerkin talokriteereissä asetetut vaatimukset (hyväksytty tuote).

Joutsenmerkitty tuote ja Joutsenmerkittyyn rakennukseen hyväksytty tuote ovat eri asioita.

Joutsenmerkitty tuote (esim. maali, parketti, rakennuslevy) on täyttänyt omassa tuoteryhmässään Joutsenmerkin vaatimukset. Joutsenmerkittyyn rakennukseen hyväksytty tuote täyttää Joutsenmerkin talokriteereissä kyseiselle materiaalille asetetut vaatimukset. Esimerkiksi eristeet (eivät voi olla Joutsenmerkittyjä, koska Joutsenmerkillä ei kriteereitä eristeille) tai tuotteet, joille valmistaja ei Joutsenmerkkiä ole hakenut, vaikka kriteerit olisivat olemassa.

Tutustu:

Joutsenmerkin edellyttäminen on helppo tapa huomioida ympäristönäkökohdat julkisessa hankinnassa, sillä hankintayksikön ei tarvitse itse valvoa, täyttääkö tuote tai palvelu ympäristömerkin saamiselle asetetut kriteerit. Joutsenmerkki on takuu siitä, että hankinnan kohde on tiukkojen ympäristövaatimusten mukainen kaikissa elinkaaren vaiheissa.

Tutustu:

Hiilijalanjälkitutkimus Joutsenmerkitystä talosta

Suunnittelutoimisto Optiplanin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen pienentämistä kustannustehokkaasti vuokratalokohteissa. Yksi kohteista oli Joutsenmerkitty talo Vantaalla.

Pro gradu: Kouluviihtyvyys fyysisen oppimisympäristön näkökulmasta Joutsenmerkityissä kouluissa

Kamilla Komulaisen ja Jenni Latva-ahon kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassa tutkittiin oppilaiden ja opettajien viihtymistä Kalajoen ja Iin Joutsenmerkityissä peruskouluissa. Muun muassa hyvän sisäilman lisäksi myös ekologisten arvojen koetaan lisäävän viihtyvyyttä.

Kyselytutkimus: Joutsenmerkityn asuinkerrostalon asukkaiden asumiskokemus ja ympäristötietoisuus

Tutkimuksessa selvitettiin VAV:n omistaman ja NCC:n rakentaman Joutsenmerkityn asuinkerrostalon asukkaiden asumiskokemuksia ja ympäristötietoisuutta. Kysely oli osa Metropolia-ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Leo Leppäkosken opinnäytetyötä.

Opinnäytetyö: Uudisrakennuksen Joutsenmerkki

Janne Mannersalon Hämeen ammattikorkeakouluun tekemässä opinnäytetyössä  tarkastellaan Joutsenmerkin vaatimuksia käytännönläheisesti ja pohditaan, miten se pitää huomioida hankkeen toteutuksessa. Työssä pohditaan myös Joutsenmerkin hyödyllisyyttä ja mitä lisäarvoa merkki tuo rakennushankkeelle sekä mitkä ovat merkin kustannukset.

Väitöskirja: Ympäristömerkittyjen päiväkotien sisäilmassa vähemmän haitallisia kemikaaleja

Örebron yliopiston julkaisemassa väitöskirjassa tutkittiin neljän ruotsalaisen päiväkodin sisäilmaa. Joutsenmerkin vaatimukset näyttäisivät johtavan pienempiin kemikaalipitoisuuksiin rakennuksen sisäilmassa.

Insinöörityö: Joutsenmerkin pisteytyskriteerit rakennusjätteille

Rakennustekniikan insinööriopiskelija Mikko Laavola tutki opinnäytetyössään työmaan kierrättämistä käytännössä. Insinöörityössä pohditaan myös Joutsenmerkin jätevaatimusten kehittämistä.

Joutsenmerkin kustannusvaikutukset

Merkin kriteerit vaativat tarkkuutta materiaalivalinnoissa ja dokumentoinnissa, toisaalta esimerkiksi energiatehokkuus tuo säästöä pidemmällä aikavälillä. Muutamissa rakennustekniikan opinnäytetöissä on perehdytty Joutsenmerkin kustannusvaikutuksiin.

Päiväkotirakennusta tarkastelleessa työssä Joutsenmerkin kriteerien mukaisesti rakennettu päiväkoti osoittautui elinkaarikustannuksiltaan tavanomaista edullisemmaksi.

Rakennusvaiheen kustannuksiin keskittyneissä töissä merkin lisäkustannukset arvioitiin maltillisiksi.