Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin vaalimisella ja luontokadon pysäyttämisellä on Joutsenmerkin kriteereissä suuri painoarvo. Sen lisäksi, että monimuotoinen luonto on itseisarvo, biodiversiteetin säilyttäminen on elinehto niin ihmisille kuin muullekin luonnolle.

Monimuotoinen luonto takaa meille ravinnon, puhtaan veden, raaka-aineet ja energian. Luonnon kirjolla on merkittävä rooli myös ilmastonmuutoksen hidastamisessa: meret ja metsät sitovat noin puolet ihmisen tuottamista hiilidioksidipäästöistä. Monimuotoinen luonto on tietysti myös eläinten elinympäristö.

Ihminen on vakavasti muuttanut jo 75 prosenttia maapallon maaympäristöistä ja 66 prosenttia meriympäristöistä. Jopa miljoonaa lajia uhkaa sukupuutto ja puoli miljoonaa lajia on häviämässä, ellei luonnonympäristöjä ennallisteta ripeästi.

Joutsenmerkki ja biodiversiteetti

Joutsenmerkin avulla kuluttajan on helppo tehdä kestävämpiä valintoja myös tästä näkökulmasta. Elinkaariperustaiset kriteerit sisältävät luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta olennaisia vaatimuksia esimerkiksi kestävän metsänhoidon, rakentamisen, GMO:n, ruokahävikin, luomuruoan ja -puuvillan sekä muiden raaka-aineiden, kuten palmuöljyn osalta.

Luomu- eli luonnonmukaisessa viljelyssä hyödynnetään luonnon omia syklejä, paikallisia luonnonvaroja ja vallitsevia sääolosuhteita. Synteettisiä torjunta-aineita ei käytetä, vaan viljely pyritään toteuttamaan luontoa kunnioittaen, mistä esimerkiksi paikalliset vesistöt hyötyvät.

Joutsenmerkki ei sertifioi ruokaa, mutta ravintoloita ja kahvipalveluja kyllä: Joutsenmerkityissä ravintoloissa tietyn osuuden ruoasta tulee olla luomua. Luonnon monimuotoisuuteen olennaisesti liittyen uhanalaiset kalalajit on kielletty kokonaan.

Luomuviljely on olennaisessa osassa myös Joutsenmerkityissä tekstiileissä, joissa vaaditaan luomupuuvillan käyttöä.

Joutsenmerkki noudattaa varovaisuusperiaatetta GMO:ssa eli geenimuunnelluissa organismeissa, sillä niiden pitkäaikaisvaikutuksista ei vielä tiedetä riittävästi. Aina kun mahdollista, GMO kielletään: se on sallittua ainoastaan sellaisissa raaka-aineissa, joille ei ole laajalti saatavilla muuta vastinetta.

Joutsenmerkki vaatii, että puutavara on kestävän metsänhoidon mukaisesti tuotettua ja sen todentamiseen käytetään FSC- tai PEFC-sertifiointia. Koskemattomien metsäalueiden säilymistä edistetään kieltämällä myös lukuisien puulajien käyttö. Palmuöljyn käyttö on kielletty kaikissa sellaisissa tuotekategorioissa, joissa sille on vaihtoehtoja.

Joutsenmerkittyjen rakennusten kriteereissä edistetään luonnon monimuotoisuutta vaatimalla joko kasvien viljelyyn soveltuvia pintoja, viljelylaatikoita, hyönteisten, lintujen ja lepakoiden pesäpaikkojen luomista tai monimuotoisten puutarhojen perustamista. Vuonna 2023 julkaistussa neljännessä kriteeriversiossa on vaatimuksia rakennuspaikan monimuotoisuuden edistämiselle.