Tuore tutkimus: Eurovaaliehdokkaat yli puoluerajojen peräänkuuluttavat toimia kestävän kuluttamisen eteen

94 prosenttia suomalaisista eurovaaliehdokkaista kokee, että Euroopan unionin tulisi tehdä enemmän kestävän kuluttamisen edistämiseksi. He näkevät, että kestävää kuluttamista uhkaavat tällä hetkellä erityisesti viherpesu ja ultrapikamuodin suosio.

Joutsenmerkkiä ja EU-ympäristömerkkiä hallinnoiva Ympäristömerkintä Suomi toteutti kyselytutkimuksen eurovaaliehdokkaille, missä kartoitettiin näkemyksiä kestävästä kuluttamisesta.

Eurovaalien yhteydessä on ennustettu, että tuleva parlamentti olisi ilmastovastaisempi ja jarruttaisi vihreää siirtymää. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista ehdokkaista kuitenkin kokee, että EU:n tulisi tehdä enemmän kestävän kuluttamisen edistämiseksi. Euroopan parlamenttiin pyrkivistä ehdokkaista 96 prosenttia aikoo edistää kestävään tuotantoon ja ympäristömyönteiseen liiketoimintaan liittyviä kysymyksiä.

Ehdokkaat olivat yksimielisiä siitä, että nykyinen kulutustaso ei ole kestävä ja muutoksia tarvitaan ilmastokriisin torjumiseksi. Ympäristöstä huolehtiminen koettiin taloutta tukevana ja näin ollen myös edellytyksenä liiketoiminnan jatkuvuudelle.

Viherpesu kuriin ympäristömerkkien avulla

Vastauksissa korostuu ehdokkaiden huoli ilmastokriisistä ja kestävää kuluttamista vaikeuttavista tekijöistä, viherpesusta ja ultrapikamuodista. Erityisesti viherpesua halutaan rajoittaa sääntelemällä viherväittämiä sekä tuotteiden merkintöjä tarkemmin.

Tänä keväänä julkaistulla Empowering consumers -direktiivillä puututaan perusteettomiin ympäristöväittämiin sekä lisätään kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia vihreässä siirtymässä. 92 prosenttia eurovaaliehdokkaista pitääkin virallisia ympäristömerkkejä tärkeinä viherpesun torjunnassa. Merkit nähdään kestävän kuluttamisen tukena, mutta myös riippumattomana ja luotettavana tahona ympäristövaikutusten arvioinnissa.

– EU on ottanut merkittävän askeleen edistääkseen kestävää kuluttamista. Uusi kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia lisäävä direktiivi sekä vihreitä väittämiä koskeva direktiiviehdotus ovat tärkeitä viherpesun kitkemisessä. Tässä virallisilla tyypin 1 ympäristömerkeillä, kuten Joutsenmerkillä ja EU-ympäristömerkillä, on tärkeä rooli, jonka onneksi myös eurovaaliehdokkaat tunnistavat, kertoo Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen

Hankinnoilla tulisi näyttää esimerkkiä vihreässä siirtymässä

Tällä hetkellä pelkästään Suomessa tehdään vuosittain noin 47 miljardilla julkisia hankintoja. EU:n jäsenmaiden julkisten hankintojen kokonaismäärä on siis merkittävä. Ehdokkaista 88 prosentin mielestä EU:n pitäisi tehdä enemmän ekologisesti kestävämpien julkisten hankintojen edistämiseksi.

Ehdokkaat korostivat hankinnoilla olevan tärkeä rooli niin ympäristövaikutusten pienentämisessä kuin kysynnän luomisessa ympäristölle paremmille vaihtoehdoille. Esimerkiksi 96 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että ympäristömerkityt hankinnat ovat tehokas tapa edistää ympäristötavoitteita. Lisäksi vastauksissa korostui ajatus siitä, että EU:n tulisi esimerkillään ohjata julkisia hankintoja tukemaan vihreää siirtymää.

Kyselytutkimuksen toteutti Ympäristömerkintä Suomi. Kysely oli auki 15.4.–2.5.2024 ja se lähetettiin eri puolueiden eurovaaliehdokkaille sekä puoluetoimistoille. Suomalaisista ehdokkaista 71 vastasi kyselyyn. Kysely toteutettiin myös Ruotsissa ja Tanskassa.