Joutsenmerkin, EU-ympäristömerkin, Reilun kaupan, Pro Luomun ja EkoCentrian Vaikuta hankinnoilla -kampanjan banneri

Miksi tämä on tärkeää?

Julkisia hankintoja tehdään Suomessa vuosittain kymmenillä miljardeilla euroilla. Vastuullisilla hankinnoilla on suoria positiivisia vaikutuksia, ja lisäksi niillä myös näytetään esimerkkiä ja ohjataan markkinoiden kehitystä.

Tuotteilla ja palveluilla on aina välittömiä tai välillisiä vaikutuksia paitsi ympäristöön, myös ihmisiin. Hankintapäätökset vaikuttavat siihen, kuinka paljon tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikana kuluu energiaa ja materiaaleja, millaisissa työoloissa ne tuotetaan ja otetaanko tuotannossa huomioon luonnon monimuotoisuus ja ilmasto.

Kaikista julkisista hankinnoista noin 75 prosenttia tehdään kunnissa. Yli puolet näistä hankinnoista koostuu palveluista, loput kulutushankinnoista ja kiinteistöjen ylläpidosta. Esimerkiksi ympäristövaikutusten näkökulmasta merkittävimpiä hankintoja ovat ajoneuvot, energia, lämpö sekä elintarvike- ja ruokapalveluhankinnat.

Kunnilta odotetaan esimerkkiä

Tuoreen kuluttajakyselyn* mukaan suomalaiset odottavat kunnilta ja kaupungeilta vastuullisuutta ja haluavat tietää miten vastuullisuutta edistetään. 80 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että kuntien tulee näyttää esimerkkiä vastuullisilla hankinnoillaan, ja yli kaksi kolmesta on sitä mieltä, että sosiaalista vastuullisuutta ja ympäristövastuullisuutta tulee suosia vaikka hinta olisi korkeampi. Kevään kuntavaaleissa 62 prosenttia suomalaisista äänestää mieluummin ehdokasta, joka tukee vastuullisia hankintoja.

Vaikuttavia hankintoja

Julkisen sektorin merkitys markkinavaikuttajana on huomattava. Julkisella sektorilla on sekä mahdollisuus että velvollisuus käyttää tätä valtavaa ostovoimaansa viisaasti. Julkisten palvelujen tuottamisessa hankinnoilla on erityinen rooli hyvinvoinnin edistäjänä mutta niillä on merkitystä myös yritysten innovaatiotoiminnan kannustajana sekä ympäristö- ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa markkinoihin myös ihmisoikeuskysymyksissä. Asettamalla vaatimuksia, jotka koskevat ostettavien tuotteiden ja palveluiden tuotannossa työskentelevien henkilöiden ihmisoikeuksien parantamista, voidaan vaikuttaa työolojen kehittymiseen parempaan suuntaan.

Vastuullisilla hankinnoilla voidaan

  • Saavuttaa ympäristötavoitteita: vähentää hiilidioksidipäästöjä, lisätä energiatehokkuutta ja säästää luonnonvaroja.
  • Tukea kilpailukykyisten, ympäristövaikutuksia vähentävien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja laajentaa niiden markkinoita.
  • Edistää luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa ruoantuotantoa.
  • Vahvistaa eläinten hyvinvointia ruoantuotannossa.
  • Vaikuttaa työoloihin ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.
  • Lisätä kansalaisten, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan luottamusta julkishallintoon.

*Kuluttajakyselyn toteutti Kantar TNS Agri Ympäristömerkintä Suomi Oy:n, Reilu kauppa ry:n, Pro Luomu ry:n ja EkoCentrian toimeksiannosta. Tutkimuksen vastaajamäärä oli 1 104 ja se tehtiin tammikuussa 2021 sähköisenä kyselynä Kantar Gallup Forum vastaajapaneelissa. Kohderyhmään kuuluivat 18–74-vuotiaat suomalaiset.

Ota yhteyttä