SYKE:n tutkimushanke pureutuu Joutsenmerkin ja EU:n ympäristöohjelmien synergiaetuihin

SCEPEF-projektin tuoreet tutkimukset antavat uutta tietoa Joutsenmerkistä, EU:n kehitystyön alla olevista ympäristöjalanjälkimenetelmistä, niiden välisestä suhteesta sekä vihreitä innovaatioita hyödyntävistä organisaatioista.

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKEn) toteuttama ”Joutsenmerkki, kiertotalous ja ympäristöjalanjälki” -tutkimushanke tarkastelee Euroopan komissiossa kehitystyön alla olevia tuotteiden ympäristöjalanjälkimenetelmiä eli Product Environmental Footprint:iä (PEF) ja Organisational Environmental Footprint:iä (OEF).

Hanke analysoi kahden menetelmän synergiaetuja ja sitä, voisiko Joutsenmerkki tulevaisuudessa osoittaa tuotteen paremmuuden ympäristöjalanjälkivertailussa. Lisäksi hanke tutkii, miten Joutsenmerkin tuoteryhmäkohtaiset myöntämisperusteet edistävät kiertotaloutta ja miten niitä voisi edelleen kehittää.

PEF on kokeilunomaisesti otettu käyttöön vasta vajaassa kahdessakymmenessä tuoteryhmässä ja poliittiset päätökset sen laajamittaisesta käyttöönotosta EU:ssa puuttuu vielä. Joutsenmerkki on toiminut jo 30 vuotta pohjoismaisilla markkinoilla, järjestelmässä on noin 60 tuoteryhmää ja luvanhaltijoita noin 10 000.

Tutkimuksissa:

  • tarkasteltiin kuinka IT- ja tekstiilisektorin yritykset toteuttavat ekosuunnittelua ja vihreitä innovaatioita
  • vertailtiin Joutsenmerkin ja EU:n Product Environmental Footprint:in (PEF) ympäristönäkökohtia
  • tarkasteltiin Joutsenmerkin ja Organisational Environmental Footprint:in (OEF) ympäristöohjelmien ominaisuuksia vähittäiskaupan sektorilla.

Tutkimuksen tulokset

Tuloksista selviää, että yritysten pääasiallinen kannustin ympäristöystävälliseen toimintaan on yleinen halukkuus. Olennaiset keinot, joilla yritysten vihreitä innovaatioita edistetään IT- ja tekstiilisektorilla ovat ekodesign-työkalut sekä tutkimus- ja kehitystoiminnot. Työkaluina tähän hyödynnetään ensisijaisesti tyypin 1 ympäristömerkkejä, kuten Joutsenmerkkiä ja EU-ympäristömerkkiä, tuotteiden ja palveluiden elämänkaariajattelua sekä -arviointia ja hiilijalanjäljen seurantaa.

Kahden ohjelman tuoteryhmäkohtaisia ympäristötekijöitä vertailemalla saatiin selville, että Joutsenmerkin tuoteryhmittely on PEF:iä laajempi. Suosituksena on keskittää ohjelmien yhteistyö lähestymistapojen eroavaisuuksiin, jotta hyvin erilaiset tulokset ympäristöystävällisten tuotteiden määrittelyssä vältetään. Tutkimus ehdottaa, että ympäristömerkintä voisi esimerkiksi osallistua aktiivisesti PEF-informaation tuottamiseen tutkimuksilla, yhdistää PEF:in toimintatavat Joutsenmerkin kriteereihin ja vaatia yrityksiltä PEF-tietoja kriteerien täyttämisen näyttämiseksi.

Kolmas tutkimus antaa tietoa EU:n Organisational Environmental Footprint:in eli OEF:in ja Joutsenmerkin järjestelmistä suhteessa niiden tuottamaan ympäristötietoon vähittäiskaupan sektorilla. Järjestelmien tietyt ulottuvuudet, kuten olennaiset vaikutusluokat ja elinkaarivaiheet poikkesivat toisistaan. Kuitenkin luokat, kuten ilmastonmuutos, resurssien käyttö ja luonnon monimuotoisuuden vaikutusten huomiointi ovat merkittäviä molemmissa ohjelmissa.

Ohjelmien synergiaetuja voisi hyödyntää kriteerien asettamisessa, mittauksessa ja viestinnässä. OEF voisi esimerkiksi hyötyä pohjoismaisen ympäristömerkin kaltaisista paikallisista ympäristömerkintäjärjestelmistä ja ympäristömerkintää voisi taas hyödyntää viestimällä parhaiten suoriutuvista vähittäiskaupoista OEF:in vaatimuksiin perustuen.

Lue tutkimushankkeesta lisää täältä.