Työn perusta

Joutsenmerkillä on kriteerit noin 60 tuote-ja palveluryhmälle. Ehdotukset uusiksi tuote- ja palveluryhmiksi testataan niin sanotulla RPS-menettelyllä:

  • R tarkoittaa relevanssia eli liittyykö tuoteryhmään ympäristöongelma ja kuinka suuri se on.
  • P tarkoittaa potentiaalia eli voidaanko ympäristöongelmalle tehdä jotain.
  • S tarkoittaa ohjattavuutta (sanoista steerability/styrbarhet), joka määrittelee muun muassa sen, miten hyvin Joutsenmerkki voi ongelmaan puuttua.

Vasta kun kaikki RPS:n kolme parametria täyttyvät, Joutsenmerkki voi laatia toimivat kriteerit tuote- tai palveluryhmälle.

Mihin ympäristöongelmiin Joutsenmerkki etsii ratkaisuja?

Energiankäyttö ja ilmastonmuutos

Kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin, pitoisuudet ilmakehässä ovat kasvaneet teollistumisen alusta saakka. YK:n hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) on todennut, että ihmisten aiheuttamat fossiilisten kasvihuonekaasujen päästöt ovat voimakkaasti lisänneet maapallon keskilämpötilan nousua ja tällä on todennäköisesti vakavia seurauksia. Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista monissa Joutsenmerkin tuoteryhmissä.

Kemikaalien käyttö

Moni kemikaali vaikuttaa haitallisesti ympäristöön tai ihmisen terveyteen. Kemikaaleja valvotaan lainsäädännöllä yhä tarkemmin ja niiden käytölle asetetaan rajoituksia. Silti on yhä käytössä kemikaaleja, joiden vaikutuksia ei tunneta ja haitallisia aineita, joille ei ole löytynyt haitattomampia vaihtoehtoja. Joutsenmerkki menee vaatimuksissaan pidemmälle kuin lainsäädäntö ja pyrkii vähentämään haitallisten kemikaalien määrää tuotteissa ja niiden valmistuksessa niin paljon kuin mahdollista tuotteen toimivuuden kärsimättä.

Luonnon monimuotoisuuden tuhoutuminen

Luonnonvarojen käyttö on vakava uhka elinympäristön monimuotoisuudelle ja eri kasvi- ja eläinlajeille.  Myös ilmaan ja veteen joutuvilla päästöillä on kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Jos monimuotoisuutta ei turvata, luonnon kyky reagoida elinympäristöissä tapahtuviin muutoksiin heikkenee. Joutsenmerkki pyrkii vaikuttamaan kestävään raaka-ainetuotantoon, joka edistää luonnonvarojen saatavuutta tulevaisuudessa. Tuotannon tehostuessa säästyy luonnonvaroja ja energiaa.

Jätteet

Kulutuksen kasvu syö luonnonvaroja ja tuottaa samalla yhä enemmän jätettä. Yhteiskunta on yhä parempi tehokkaassa tuotannossa ja syntyvän jätteen hyödyntämisessä uudelleenkäytön ja kierrätyksen avulla, mutta paljon on vielä tehtävää.  Joutsenmerkin kriteereissä asetetaan vaatimuksia myös tuotteiden toimivuudelle ja kestävyydelle, mikä puolestaan vähentää jätemääriä.