Joutsenmerkittyjen sijoitusrahastojen ja -tuotteiden kriteeriehdotus on lausunnolla

Pohjoismainen Ympäristömerkintä pyytää lausuntoja sijoitusrahastojen ja -tuotteiden kriteeriehdotukseen. Kaikki lausunnot ovat tärkeitä ja ne käsitellään sekä kriteerikehityksessä että kansallisessa ja pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa.

Tätä kriteeriehdotusta kehitettäessä on otettu huomioon EU:n taksonomia ja EU-ympäristömerkin kehitteillä olevat sijoitustuotteiden kriteerit. Tämän ehdotuksen lähtiessä lausunnolle lopulliset delegoidut säännökset ja asetukset eivät ole tiedossa.

Pyydämme lausuntoja maanantaihin 28.6.2021 mennessä.

Ladattavat englanninkieliset dokumentit

Kriteeridokumentti
Taustadokumentti
P1 Laskenta-arkki

Mitä on muutettu

Poissulkemisvaatimuksiin on tehty seuraavat lisäykset:

 • Kivihiilen, öljyn, kaasun ja uraanin kuljetus- ja palvelutoiminta
 • Tupakan jakelu/myynti
 • Taistelutarkoitukseen käytettävän kaluston ja laitteiston tuotanto ja myynti

Sisältämisen vaatimuksia on muutettu ja laajennettu seuraavasti:  

 • ESG-analyysivaatimusta on tiukennettu 90 prosentista 100 prosenttiin salkun omistuksista (vaatimus O13), kun taas vähimmäisosuus salkun omistuksista, joissa on vahvat ESG-käytännöt, on noussut 50 prosentista 70 prosenttiin. (vaatimus O16).
 • Toimialoilla, joilla on suuret kasvihuonepäästöt, kohdeyhtiöiden on täytettävä tiettyjä päästöjen vähentämiseen liittyviä ehtoja, jotta ne voidaan sisällyttää salkkuun (uusi vaatimus O14).
 • Toimialoilla, joilla on suuri vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen, rahastoyhtiön on tehtävä syvällisempi analyysi, julkaistava kestävyyteen liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä  pyrittävä vaikuttamaan kohdeyhtiön toimintaan (vaatimus O15).
 • Pisteillä palkitaan rahastoja, joilla on selkeä teema ja strategia liittyen EU:n taksonomiaan, YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, Science Based Targets -aloitteen mukaisiin tavoitteisiin tai Pariisin ilmastosopimuksen kanssa linjassa olevaan EU:n ilmastoindeksiin tai erityisen suuri osuus sellaisia omistuksia, joilla on vahvat ESG-käytännöt.

Aktiivisen omistuksen vaatimuksia on tiukennettu

 • Kaikki vakavat salkun omistuksia koskevat normirikkomukset on julkaistava rahaston verkkosivustolla kuukauden kuluessa. Mikäli kansainvälisiä normeja rikkonut omistus pidetään salkussa, on rahastoyhtiön käynnistettävä omistuksen käytäntöjen muuttamiseen tähtäävä vaikuttamisprosessi.
 • Vaikuttamisprosesseihin liittyvää vaatimusta on selkeytetty ja täsmennetty (vaatimus P2).
 •  Äänestämiseen kohdistuvassa pistevaatimuksessa raja-arvot ovat aikaisempaa korkeammat.

Läpinäkyvyyden/avoimuuden ja raportoinnin vaatimuksia on tiukennettu

 • Kestävyysraportin on vastedes katettava useita lisäalueita, mukaan lukien suurimpien omistusten kestävyyteen liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Sama pätee myös kasvihuonepäästöjen vähentämisen ja biologisen monimuotoisuuden kannalta tärkeimpiin omistuksiin.

Pistevaatimusten lukumäärää on tiukennettu

 • Kriteereissä on valinnaisia pistevaatimuksia. Rahaston on kerättävä 6 pistettä (obligaatio-/korkorahaston 5 pistettä) kaikkiaan 11 pisteestä. Aikaisemmin vaatimus oli 16 pistettä.

Toivomme kommentteja erityisesti seuraavista vaatimuksista

O3. Vaatimuksen tarkoituksena on säädellä johdannaisten ja epäsuorien omistusten käyttöä Joutsenmerkityssä rahastossa. Pohjoismainen Ympäristömerkintä haluaa varmistaa, että myös nämä sijoitusinstrumentit noudattavat kriteerejä. Toisaalta on tärkeää, että rahasto voi käyttää työkaluja, jotka mahdollistavat tehokkaan salkunhoidon eri markkinatilanteissa. Kuinka tämä tasapainotus toimii vaatimuksessa?

O14. Vaatimuksen tarkoituksena on palkita yrityksiä, jotka merkittävissä määrin vähentävät päästöjään perinteisesti hiili-intensiivisillä toimialoilla. Kuinka vaatimusta voidaan kehittää käytännön toteutuksen helpottamiseksi?

O14. Kasvihuonekaasujen laskentamenetelmät mahdollistavat tilanteet, jossa yritys voi kirjata kasvihuonekaasujen vähennyksiä ostamalla uusiutuvaa energiaa, samaan aikaan kun alueellinen sähköverkko sisältää verrattain paljon fossiilista sähköä. Onko vaatimusta mahdollista kehittää suuntaan, jossa tämä näkökohta tulisi paremmin huomioiduksi?

O15. Biologinen monimuotoisuus on yhä uhanalaisempi. Pohjoismainen Ympäristömerkintä on päättänyt asettaa vaatimuksia analyysille, raportoinnille ja sitoumuksille aloilla, joilla biologisen monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö ovat kriittisiä. Kun pohditaan rahastojen roolia ja toimintaa yleisemmin, onko tämä tehokas tapa lähestyä biologista monimuotoisuutta?

P1. Vaatimus kattaa useita eri osia. Ovatko kunkin teeman ilmoitetut prosenttirajat asianmukaisia ja oikeasuhtaisia?

O19. Onko vaatimuksen laajuus sopiva ensisijaisen kohderyhmän eli yksityissijoittajan näkökulmasta?

O20. Osakerahastojen on kerättävä 6 pistettä ja obligaatio-/korkorahastojen 5 pistettä. Ovatko nämä sopivat pistemäärät?

Kuka voi antaa lausunnon?

Kaikki sijoitusrahastojen kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta myös muille asiasta kiinnostuneille.

Lausuntojen lähetys

Kommenttinne ovat tärkeitä kriteerikehityksessä. Kommentit voi kirjoittaa tänne tai lähettää osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi. Laita viestin otsikoksi Sijoitusrahastot ja -tuotteet lausunto, tai postitse osoitteeseen Ympäristömerkintä Suomi, Urho Kekkosen katu 4-6 E, 00100 Helsinki.

Lausuntowebinaari

Pohjoismainen Ympäristömerkintä järjesti kaksi lausuntowebinaaria, jossa esiteltiin kriteeriehdotus.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lausuntojakson jälkeen lausunnot kootaan ja arvioidaan pohjoismaisesti. Sen jälkeen tehdään kriteeriehdotus, joka toimitetaan kansallisille ympäristömerkintälautakunnille. Lopuksi Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää uusista kriteereistä.

Kaikki lausuntovastaukset ja Pohjoismaisen ympäristömerkintälautakunnan kommentit kootaan lausuntoyhteenvetoon. Yhteenveto on julkinen ja se julkaistaan Ruotsin Ympäristömerkinnän kotisivuilla yhtä aikaa uusien kriteerien kanssa.

Lisätietoja:

Sebastian Högnabba
asiantuntija, Joutsenmerkityt sijoitusrahastot ja -tuotteet
sebastian.hoegnabba@svanen.se
puh. +46 702 765 188

Karin Bergbom
kriteeripäällikkö
karin.bergbom@ecolabel.fi
puh. 09 6122 5107