Joutsenmerkin kriteeriehdotus elintarvikkeiden nestepakkauksille on lausunnolla

Pyydämme lausuntoja perjantaihin 15.12.2017 mennessä mielellään englannin- tai ruotsinkielellä.

Click here to read this message in English

Ladattavat asiankirjat:

Ruotsinkieliset:

Englanninkieliset: 

Lähetämme asiakirjat pyydettäessä postitse.

Kriteerien esittely

Pohjoismainen ympäristömerkintä on laatinut kriteerit elintarvikkeiden nestepakkauksille. Kriteerien tarkoituksena on edistää uusiutuvien materiaalien käyttöä ja kehittämistä.

Joutsenmerkityn pakkauksen tulee sisältää vähintään 90 painoprosenttia biopohjaisia materiaalejaa. Tuoteryhmä ei ole materiaalirajattu, mutta käytännössä etenkin biopohjaisista polymeereistä sekä kartongista valmistetut pakkaukset voivat saada Joutsenmerkin.

Ympäristökuormitusta saadaan vähennettyä, kun uusiutuvilla materiaaleilla korvataan fossiilisista raaka-aineista tehtyjä tuotteita. Näin säästetään fossiilisia luonnonvaroja ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä.

Vaatimuksissa keskitytään kestävästi tuotettuihin uusiutuviin raaka-aineisiin, tuotteiden valmistuksessa käytettyihin kemikaaleihin ja pakkausten kierrätettävyyteen. Lisäksi on tärkeää varmistaa, ettei ympäristövaatimuksilla heikennetä pakkauksen ensisijaista tehtävää, joka on pakatun elintarvikkeen säilyttäminen ja suojaaminen.

Joutsenmerkitty nestepakkaus elintarvikkeille:

 • koostuu suuressa määrin uusiutuvista materiaaleista luonnonvarojen säästämiseksi
 • täyttää puuraaka-aineiden jäljitettävyysvaatimukset sekä raaka-aineiden sertifiointivaatimukset
 • valmistuksessa käytettävät kemikaalit täyttävät tiukat vaatimukset, mikä huomioi sekä terveys- että kierrätysnäkökohdat
 • ei saa sisältää kierrätysmuovia tai kierrätyskuitua, jolloin varmistetaan, ettei haitallisia aineita kulkeutuisi tuotteeseen
 • voidaan kierrättää, mikä edistää kiertotaloutta

Elintarvikkeiden nestepakkaukset- kriteerityön alkuvaiheessa mukana oli eri pakkausmateriaaleja kuten kartonki, polymeerit (muovipullot), alumiini ja lasi. Kriteereitä lähdettiin kehittämään muovi- ja kartonkipakkauksille, koska lasin, fossiilisen muovin ja alumiinin osalta mahdollisuuksia vaikuttaa ja erotella parhaimmat tuotteet toisistaan ja siten saavuttaa ympäristöhyötyjä pidettiin vähäisinä. Edellä mainittuja materiaaleja ei tämän takia sisällytetty ensimmäiseen kriteeriversioon.

Nestepakkaukset elintarvikkeille ei ole perinteinen Joutsenmerkitty tuote, koska vain pakkaus voi saada merkin, mutta pakkauksen sisältö ei. Pakatulle elintarvikkeelle ei aseteta mitään vaatimuksia.

Jotta kuluttajalle olisi mahdollisimman selkeää, mikä on Joutsenmerkitty, pakkaus vai sen sisältö, on pakkauksessa käytettävä Joutsenmerkkiä ja tekstiä, jossa kerrotaan Joutsenmerkin koskevan pakkausta. Tarkemmat ohjeet Joutsenmerkin käytöstä pakkauksissa löytyvät taustadokumentin kappaleesta 2 sekä kriteeriehdotuksen liitteestä 1.

Toivomme kommentteja erityisesti seuraavista vaatimuksista:

 • Biopohjaisen materiaalin määrä pakkauksessa (90 %) (vaatimus O2)
 • Metallikielto tietyin poikkeuksin (vaatimus O2).
 • Kierrätysmuovin tai kierrätyskuidun käyttö (vaatimus O2).
 • Muovipakkauksissa biopohjaisen materiaalin jäljitettävuus ja massabalanssin käyttö tietyissä tapauksissa (vaatimus O2).
 • Vaatimukset pakkausten kierrätyksen edistämiseksi (vaatimukset O6-O8)
 • Kemikaalivaatimukset pakkauksille (O19-O23)
 • Kemikaalivaatimukset polymeereille (O17-O18)
 • Joutsenmerkin käytön ohjeistus (Liite 1)

Kuka voi antaa lausunnon?

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta kaikille asiasta kiinnostuneille.

Aikataulu

Lausuntojakso päättyy perjantaina 15.12.2017. Kun kansalliset lautakunnat ja Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta on käynyt läpi kaikki kommentit ja hyväksynyt kriteerit,  lausuntoyhteenveto lähetetään kaikille kommentteja antaneille.

Lausuntojen lähetys

Tällä vastauslomakkeella, sähköpostilla joutsen@ecolabel.fi tai postitse osoitteeseen: Ympäristömerkintä, PL 489, 00101 Helsinki

Lisätietoja: Anna Sahlman, puh. 040 669 4807
anna.sahlman@ecolabel.fi tai joutsen@ecolabel.fi

Consultation conserning new criteria for Nordic Ecolabelling for packaging for liquid foods

Nordic Ecolabelling gives you the opportunity to comment on the proposal for criteria for Nordic Swan Ecolabelling for Packaging for Liquid Foods . Your comments are important and will be considered in the criteria development and by the national Ecolabelling boards and the Nordic Ecolabelling Board.

We look forward to your comments, which should be sent to Nordic Ecolabelling no later than 15 December  2017 to be taken into consideration.

Downloadable documents:

Please let us know if you prefer a hard copy, and we will send you one by mail.

Introduction to the criteria

Nordic Ecolabelling has developed criteria for packaging for liquid foods. The criteria are intended to stimulate the development of renewable materials.

At least 90% by weight of the Nordic Swan Ecolabelled packaging must be made from biobased material. The product group definition is not limited to one particular type of material, but the ratio of renewable material must be indicative. Due to the requirements, primarily packaging made from biobased polymers (bioplastics) and comprising carton packaging can be Nordic Swan Ecolabelled under the first generation of the criteria.

Environmental benefits can be expected with regard to renewable material replacing products from a fossil source. This will conserve fossil resources and reduce emissions of greenhouse gases. The criteria therefore focus on sustainably produced raw materials, chemicals and waste, and on ensuring that environmental benefits are not achieved at the expense of the packaging’s primary function, which is to protect and contain the food product.

Nordic Swan Ecolabelled packaging for liquid foods:

 • consists of a high ratio of renewable material, in order to conserve the Earth’s resources;
 • fulfils the requirements of the traceability of wood fibre and the requirements of the certification of raw materials;
 • fulfils the high requirements made of constituent chemicals, for the benefit of health aspects, as well as opportunities for reuse;
 • does not contain recycled plastic or paper to ensure that no harmful substances migrate to the product.; and
 • can be recycled, which promotes the Circular Economy.

When Nordic Ecolabelling started to work with the criteria development for packaging of liquid foods various materials such as carton board, glass, polymers (plastic bottles) and aluminium were studied. The study showed that it is relevant for the packaging for liquid foods of various materials to be subject to Nordic Swan Ecolabelling, but the labelling is not an optimal tool for glass, fossil-fuel polymers and aluminium. There are no good opportunities to influence or distinguish the best products in the markets. The potential for environmental benefits is therefore considered to be low for these types of material and it is therefore assessed that Nordic Ecolabelling will not include these materials in this first version of the criteria development.

Packaging for liquid food is not a traditional Nordic Swan Ecolabelled product, since here it is the actual packaging that is Nordic Swan Ecolabelled, and not the product inside the packaging. To make this clear to the consumers, a special label for Nordic Swan Ecolabelled packaging for liquid foods must be used. Guidelines for the use and placement of the label have also been developed. For example, the label should not be placed on the front side (shelf-facing side) of the product.

Nordic Ecolabelling is particularly interested in comments on the following issues

 • The requirement for the share of the biobased material (90%) in the primary packaging. (requirement O2).
 • Ban on metal with the subsequent exceptions in the packaging (requirement O2).
 • Ban on recycled plastic and recycled pulp/paper/paperboard in the packaging (requirement O2).
 • The requirement for the full traceability for the biobased raw material in Nordic Swan Ecolabelled packaging that consists solely of plastic. For the constituent components, the mass balance method can be used (requirement O2).
 • Requirements that promote recycling of packaging (requirements O6‒O8).
 • Requirements concerning chemicals used in the production (conversion) of the packaging (requirements O19‒O23).
 • Chemical requirements applied to polymers (requirements O17‒O18).
 • Guidelines for using the Nordic Swan Ecolabel on packaging (Appendix 1).

Who can provide input?

All people, companies and institutions who are interested in taking part in the develop­ment work of Nordic Ecolabelling criteria for Packaging for Liquid Foods can provide us with their opinions and comments. We would appreciate if you kindly distribute information about this review to whom it may concern.

How can comments be sent?

Your input is most valuable to our criteria development. We prefer to receive your answers no later than 15 December 2017 via  this form or by e-mail to: joutsen@ecolabel.fi

Please contact product specialist Anna Sahlman for more information.
e-mail: anna.sahlman@ecolabel.fi
tel. +358 40 669 4807